Opinia ZPC do projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

Zdaniem Związku Producentów Cukru w Polsce projektowana ustawa zawiera szereg nieprecyzyjnych zapisów, mogących budzić w razie jej wejścia w życie i w toku stosowania, szereg wątpliwości interpretacyjnych oraz trudność stosowania jej zapisów.

Zapisy projektowanej ustawy przewidują, że wpłaty będą pobierane z ceny należnej producentowi rolnemu, w taki sposób, że otrzyma on kwotę niższą, a jednocześnie nabywca spełni swoje zobowiązanie wobec niego. Jednakże obawy wobec zakładanego systemu mogą budzić sytuacje, w których dokonanie takiego poboru i wpłata na fundusz, będzie wymagana w sytuacji gdy wierzytelności są zajęte, scedowane albo zachodzi konieczność ich potrącenia w całości z wierzytelnościami wzajemnymi.

Ponadto istnieją sytuacje, gdy faktura jest wystawiana wcześniej, a sprzedaż następuje później – faktury na zaliczkę. Zdarzają się także sytuacje, gdy faktura mimo obowiązku wystawienia nie jest doręczana i dociera później, a obowiązek wpłaty na fundusz aktualizuje się od daty jej wystawienia.

Zwracamy także uwagę na możliwość zaistnienia sytuacji, w której po potrąceniu składki w danym kwartale rozliczeniowym, nastąpi korekta faktury skutkująca obniżeniem kwoty netto. Projektowana ustawa powinna jednoznacznie określać, że w takiej sytuacji Fundusz zwróci nadpłatę składki.

Poza tym ustawodawca nie reguluje, jak ma zostać udokumentowana dokonana wpłata na Fundusz pomiędzy zbywcą produktów rolnych, a ich nabywcą – zakładamy, że na podstawie noty.

Jeżeli chodzi o art. 3 ust. 1 projektu ustawy to należy doprecyzować, czy dotyczy to także czynności nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 116 ustawy o VAT, a jeśli tak, to w konsekwencji wymaga to zmiany art. 116 ust. 6 ustawy o VAT w celu ustalenia, że płatnik ma prawo do odliczenia kwoty wpłaty na Fundusz.

W art. 3 ust. 3 należy doprecyzować, iż „Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3, na podstawie faktur wystawionych im tytułem zbycia produktów rolnych naliczają od ich wartości netto i pobierają wpłaty z należnej do zapłaty ceny, po dokonaniu wzajemnych potrąceń wierzytelności i po uwzględnieniu zajęć egzekucyjnych oraz dokonanych cesji.”

Ponadto art. 8 ust. 1 powinien mieć terminy spójne z art. 9 ust. 1 i odwrotnie oraz powinien zawierać na końcu zmodyfikowany zapis „(…) w którym została dostarczona faktura.”

Projektodawca ustawy nakłada na nabywców produktów rolnych dodatkowe obowiązki w postaci: rozliczania, potrącania składek, przekazywanie składek do Funduszu. Tego typu zadania skutkują dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi, jednakże ustawodawca nie przewiduje dla tych podmiotów wynagrodzenia za wyświadczone usługi, podczas gdy w innych, podobnych sytuacjach wynagrodzenia jest wypłacane - płatnik, inkasent w Ordynacji podatkowej). Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów, regulujących omawianą kwestię. 

Związek Producentów Cukru w Polsce

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.

Wersja PDF