Związek

Statut

STATUT ZWIĄZKU PRODUCENTÓW CUKRU W POLSCE

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę „Związek Producentów Cukru w Polsce”, w dalszej części Statutu zwana „Związkiem”.
 2. Związek może używać nazwy w języku angielskim – „Association of Sugar Producers in Poland”.
 3. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r. Nr 55 poz. 235, z późniejszymi zmianami).

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest m. st. Warszawa.
 3. Związek może przystępować do innych organizacji pracodawców, w tym również międzynarodowych organizacji pracodawców.

§ 3

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji przestrzegającą porządku prawnego obowiązującego w kraju i Unii Europejskiej.

Rozdział II
Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 4

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

 1. ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych i prawnych;
 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy;
 3. wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych umów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa krajowego i europejskiego dotyczącego interesów pracodawców;
 5. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców;
 6. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy oraz polityki gospodarczej;
 7. działanie na rzecz rozwoju i ochrony przemysłu cukrowniczego;
 8. współdziałanie z organami i organizacjami Unii Europejskiej w zakresie produkcji cukru.

§ 5

Cele i zadania Związku realizowane są w szczególności poprzez:

 1. współpracę z organami administracji państwowej oraz innymi organizacjami w zakresie dotyczącym istotnych interesów jego członków;
 2. inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi w zakresie dotyczącym interesów przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz jego uczestników;
 3. prowadzenie studiów i badań nad sytuacją pracodawców, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej;
 4. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
 5. inspirowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego;
 6. występowanie w imieniu pracodawców do władz państwowych, agend rządowych i administracji terenowej w sprawach związanych z działalnością pracodawców;
 7. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych;
 8. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej dotyczącej wytwarzanych przez pracodawców wyrobów i świadczonych usług;
 10. udział w negocjacjach umów zbiorowych, branżowych i zakładowych;
 11. tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu.

§ 6

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może:
  1. prowadzić działalność gospodarczą;
  2. uczestniczyć jako udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach i spółdzielniach;
  3. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach;
 2. Postanowienia ust. 1 nie naruszają przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego.
 3. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1., mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Członkostwo w Związku

§ 7

 1. Członkiem Związku może być jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
  1. będąca producentem cukru buraczanego w Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o regulacji rynku cukru lub
  2. będącą właścicielem pakietu większościowego akcji lub udziałów polskich producentów cukru buraczanego w Rzeczpospolitej Polskiej lub
  3. należącą do jednej z grup kapitałowych produkujących cukier buraczany w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać działalności członka.

§ 8

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. W razie odmowy przejęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Związku.
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków – założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 9

 1. Członkowie Związku mają prawo do:
  1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów;
  2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji;
  3. korzystania z wszelkich informacji o pracy Związku;
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku

§ 10

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. aktywnego udziału w pracach Związku;
 2. przestrzegania Statutu Związku oraz uchwał organów statutowych Związku;
 3. wniesienia wpisowego oraz terminowego uiszczania składek;
 4. wspierania Związku w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 11

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  a. wystąpienia ze Związku;
  b. rozwiązania Związku;
  c. wykluczenia ze Związku przez Zarząd Związku na skutek:
  1. utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy o której mowa w §1 ust. 3 niniejszego Statutu.
  2. opóźnienia w płaceniu składek członkowskich przez ponad 90 dni.
  3. rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał organów Związku;
  4. prowadzenia przez członka działalności na szkodę Związku;
 2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku powinno zostać złożone na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem wystąpienia.
 3. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu Związku.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

Rozdział IV
Organy Związku

§ 12

 1. Organami Związku są:
  1. Zgromadzenie Ogólne;
  2. Zarząd Związku;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym jednomyślnie, przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Głosowanie tajne zarządza się:
  a. w sprawach powoływania i odwoływania członków organów Związku pochodzących z wyboru;
  b. na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

§ 13

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.
 2. W Zgromadzeniu Ogólnym członkowie mogą brać udział poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.
 3.  Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem, że jeśli kilku członków Związku należy do jednej grupy kapitałowej produkującej cukier w Polsce, wszystkim takim członkom przysługuje wyłącznie jeden głos.”
 4. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 5. Zgromadzenie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku.
 6. Zarząd Związku zwołuje Zgromadzenie Ogólne:
  1. z inicjatywy własnej;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. na wniosek podpisany przez co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 7 lit. b i c Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Ogólnego w ciągu 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.
 8. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Zgromadzenia Ogólnego określa Regulamin.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu;
 2. przyjmowanie programów działania Związku;
 3. wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
 5. przyjmowanie budżetu Związku;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji pracodawców oraz innych organizacji i stowarzyszeń;
 7. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz sposobu ich naliczania i uiszczania;
 8. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości;
 9. przyjmowanie Regulaminów organów Związku;
 10. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do właściwości innych organów Związku.

§ 15

 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z 4 (czterech) członków, z których każdy jest rekomendowany przez jedną z grup kapitałowych produkujących cukier w Polsce. Członkowie Zarządu wybierani są indywidualnie, w głosowaniu tajnym na wspólną kadencję.
 3. Szczegółowe zasady pełnienia funkcji w Zarządzie określa Regulamin Zarządu Związku.
 4. Członek Zarządu Związku nie może być członkiem jego Komisji Rewizyjnej.
 5. Kadencja Zarządu Związku trwa 2 (dwa) lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania budżetu Związku za drugi rok kalendarzowy jego kadencji.
 6. Wybór członków Zarządu nowej kadencji odbywa się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku, na którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania budżetu Związku za drugi rok jego kadencji.
 7. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Związku następuje:
  1. w przypadku rezygnacji z wykonywania mandatu członka Zarządu Związku;
  2. w przypadku odwołania ze składu Zarządu Związku przez Zgromadzenie Ogólne;
  3. w przypadku śmierci członka Zarządu Związku.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 Zgromadzenie Ogólne na najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru Zarządu Związku.
 9. Zarząd Związku działa na posiedzeniach, które powinny się odbywać co najmniej raz na dwa miesiące.
 10. Posiedzeniom Zarządu Związku przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

§ 16

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu Związku należy:
  a. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;
  b. uchwalanie projektów i planów działania Związku;
  c. przygotowywanie projektu budżetu;
  d. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności;
  e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku;
  f. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu;
  g. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Związku;
  h. powoływanie Dyrektora Biura oraz określenie zakresu jego uprawnień i obowiązków;
  i. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych Związku;
  j. delegowanie przedstawicieli Związku do organizacji pracodawców, władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji, z którymi Związek prowadzi negocjacje lub podjął współpracę;
  k. ustalanie zakresu i treści wystąpień, w tym pism, dotyczących realizacji celów i zadań Związku;
  l. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu lub uchwał Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Szczegółowe zasady działania Zarządu Związku określa Regulamin Zarządu Związku.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 (czterech) członków, z których każdy jest rekomendowany przez jedną z grup kapitałowych produkujących cukier w Polsce. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są indywidualnie, w głosowaniu tajnym na wspólną kadencję.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji w Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 (dwa) lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania budżetu Związku za drugi rok kalendarzowy jego kadencji.
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji odbywa się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku, na którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania budżetu Związku za drugi rok jego kadencji.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:
  a. w przypadku rezygnacji z mandatu członka Komisji Rewizyjnej;
  b. w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Ogólne;
  c. w przypadku śmierci członka Komisji.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Zgromadzenie Ogólne, na najbliższym posiedzeniu, dokonuje uzupełniającego wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

§ 18

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie kontroli nad działalnością Związku.
 2. Do szczególnych uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
  a. bieżąca kontrola działalności Związku;
  b. żądanie od Zarządu Związku wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Związku;
  c. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z kontroli działalności Związku oraz występowanie z wynikającymi z tych sprawozdań wnioskami.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji Członka Zarządu.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa jej Regulamin.

Rozdział V
Organizacja wewnętrzna Związku

§ 19

 1. Obsługę Związku i jego organów wykonuje Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura.
 3. W wykonywaniu bieżących zadań Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 4. Organizację i zadania Biura Związku określa Regulamin Pracy Biura, uchwalony przez Zarząd Związku.

Rozdział VI
Majątek Związku

§ 20

 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Związek w toku jego działalności.
 2. Dochody Związku stanowią w szczególności:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. darowizny i zapisy;
  3. subwencje;
  4. dochody z majątku Związku;
  5. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.
 3. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.

Rozdział VII
Składanie oświadczeń woli

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Związku w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu

§ 22

Zmiana Statutu Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.

Rozdział IX
Rozwiązanie Związku

§ 23

 1. Związek ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o rozwiązaniu Związku podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa przeznaczenie majątku pozostałego po Związku oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 24

Statut wchodzi w życie w terminie przewidzianym ustawą wym. w art. 1 ust. 3.

Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r.