Stanowisko ZPC do nowelizacji ustawy o odpadach

Związek Producentów Cukru w Polsce negatywnie ocenia projektowane zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.):

  1. Nowelizacja w art. 67 po ust.3 dodaje ust. 3a w brzmieniu:

Karta przekazania odpadów dodatkowo zawiera następujące informacje:

  1. datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów;
  2. datę i godzinę dostarczenia odpadów następnemu posiadaczowi odpadów.

    2. 
    Nowelizacja w art. 69 po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu:

1a. Kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady,  jest obowiązany posiadać kartę przekazania odpadów w formie wydruku papierowego lub w postaci elektronicznej.

oraz uchyla się ust. 5 (dotyczący likwidacji zbiorowych kart przekazania odpadu).

Proponowane powyżej zmiany, bezzasadnie zwiększają już i tak duże obciążenia administracyjne producentów cukru i innych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie obowiązku posiadania karty przekazania odpadów przez kierowcę transportującego odpad wydaje się być nieuzasadnione, ponieważ kierowca zawsze posiada kwit wagowy, na którym wpisano co przewozi, w jakiej ilości oraz godzinę zakończenia ważenia, co pokrywa się z datą wyjazdu. Likwidacja zbiorczych kart przekazania odpadów wymusi na producentach cukru wystawianie kilkunastu kart przekazania odpadu miesięcznie zamiast 2 lub 3 zbiorczych kart.

Wymienione powyżej zmiany, zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska nie zlikwidują patologii, które są obecne w całym systemie nadzoru nad wytwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów. Przepisy, które obowiązują w ramach obecnego stanu prawnego w zakresie ewidencji odpadowej, są naszym zdaniem wystarczające. Problemem wydaje się być jedynie niewystarczające ich egzekwowane. Zmiany prawne powinny iść w kierunku wzmacniania egzekucji prawa, a nie zwiększania obciążeń administracyjnych przedsiębiorcy.

Wystawienie dodatkowych kart nie zlikwiduje nielegalnych wysypisk odpadów oraz „szarej strefy” z obszaru gospodarki odpadowej. Karty zbiorcze są bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w przypadkach gdy przedsiębiorcy przekazują temu samemu odbiorcy ten sam rodzaj odpadu kilkanaście razy w ciągu miesiąca. Za każdym razem taki odbiór jest potwierdzany kwitem wagowym. Po zakończeniu miesiąca, na podstawie kwitów wagowych następuje rozliczenie odbiorcy. Inspekcja Transportu Drogowego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska już teraz dysponują odpowiednią dokumentacją przedsiębiorców, aby móc egzekwować przepisy, eliminować i zapobiegać patologiom.

Ponadto większość problemów, które występują w Polsce dotyczy odpadów komunalnych, w związku z tym zaostrzenie przepisów powinno ewentualnie dotyczyć ewidencji związanej z odpadami komunalnymi.

Związek Producentów Cukru w Polsce
Warszawa, 4 marca 2017 r.

PDF